TKT

Teaching Knowledge Test je jedna ze zkoušek Cambridge English určená pouze pro učitele angličtiny. Jedná se o zkoušku z oborové didaktiky anglického jazyka, která testuje znalosti učení a ne znalost jazyka samotného. Jelikož se ovšem zkouška skládá v anglickém jazyce, musí mít kandidáti angličtinu minimálně na úrovni B1/PET dle Společného evropského referenčního rámce.
Přípravný kurz na zkoušku a zkouška samotná mají za cíl zvýšit sebedůvěru učitelů, zvýšit pracovní možnosti kandidátů tím, že získají základní znalosti v oblasti učitelství. Zkouška všem kandidátům pomůže rozumět, pochopit a naučit se:

 • Různé metodologické strategie v učitelství
 • Jazyk užívaný v učitelství
 • Způsoby využívání zdrojů v učitelství
 • Klíčové aspekty plánování hodin
 • Metody třídního managementu pro různé potřeby

Pro koho je zkouška TKT

Zkouška TKT je určena především pro učitele angličtiny na základních, středních a jazykových školách, pro něž je angličtina jejich druhý nebo mateřský jazyk. Přípravný kurz se zkouškou, který je akreditovaný MŠMT, může shledat užitečným celá škálu učitelů angličtiny, např.:

 • Učitelé s několikaletou praxí, dobrou úrovní angličtiny, kteří se občas účastní vzdělávacích seminářů a konferencí, ale nemají formální pedagogickou kvalifikaci.
 • Učitelé kvalifikovaní k výuce jiných předmětů, kteří např. z důvodu nedostatku angličtinářů na škole vyučují i angličtinu a chtěli by se naučit vhodné postupy pro výuku anglického jazyka.
 • Učitelé, kteří si chtějí poměřit své znalosti v mezinárodním měřítku a případně v budoucnosti vycestovat, např. při výměně učitelů v rámci škol v EU.
 • Kvalifikovaní zkušené učitelé, kteří si chtějí osvěžit své znalosti a naučit se nové a modernější postupy a seznámit se s novými výukovými materiály a metodami.
 • Studenti anglického jazyka, kteří si chtějí rozšířit obzory a naučit se klasické i nové metody v oblasti vzdělávání.

Moduly zkoušky TKT

Zkouška TKT se skládá ze tří základních samostatných modulů, přičemž každý modul se dá absolvovat zvlášť nebo se dají všechny moduly skládat v jeden den. Každý modul trvá 80 minut a kandidáti v něm formou výběru ze tří možností zodpovídají 80 otázek. Zkouška neobsahuje část poslechu, mluvení a kandidáti nemusí u zkoušky psán žádné texty. Kandidáti obdrží certifikát za každý modul zvlášť.

TKT Modul 1 – Základy jazykového vyučování

Modul 1 testuje kandidátovu znalost termínů a konceptů běžných ve vyučování angličtiny. Soustředí se také na základní znalosti týkající se učení anglického jazyka a znalosti různých zdrojů a možností jejich využití v hodinách.
Tento modul trvá 80 minut, obsahuje 80 otázek a skládá se ze tří částí:

 • Popis jazyka a jazykových dovedností (40 otázek)
 • Základy učení se jazyka (15 otázek)
 • Základy vyučování jazyka (25 otázek)

TKT Modul 2 – Plánování jazykového vyučování

Modul 2 je zaměřen na znalosti a dovednosti, které učitelé potřebují, aby byli schopni vytvořit plán hodiny či celého kurzu. Pozornost je věnována také zdrojům, které vedou a pomáhají učitelům při tvoření plánu hodin.
Tento modul trvá 80 minut, obsahuje 80 otázek a skládá se ze dvou částí:

 • Plánování a příprava hodiny nebo po sobě jdoucích hodin (40 minut)
 • Výběr a využití zdrojů materiálů (40 otázek)

TKT Modul 3 – Management třídy

Modul 3 testuje kandidátovu znalost toho, co se všechno děje a může stát ve třídě během vyučování. Dále se pak testuje povědomí o učitelově roli a o způsobech, jak učitel může zvládat a co nejvíce vytěžit z určitých událostí, situací a interakcí ve třídě.
Tento modul trvá 80 minut, obsahuje 80 otázek a skládá se ze dvou částí:

 • Jazyk učitele a jazyk žáka ve třídě (40 otázek)
 • Management třídy (40 otázek)

Hodnocení zkoušky TKT

Kandidáti obdrží certifikát za každý modul, kterého se zúčastní. Hodnocení zkoušky není na založen principu „složil“ nebo „nesložil“, ale každý kandidát je zařazen do jedné ze 4 skupin (band) podle toho, jak moc ovládá testované oblasti v TKT:

Skupina Kandidát na této úrovni poukazuje
1. slabou znalost obsahové oblasti TKT
2. základní, ale systematickou znalost obsahové oblasti TKT
3. širokou a hlubokou znalost obsahové oblasti TKT
4. extenzivní znalost obsahové oblasti TKT

Informační materiály a ukázkový test


Letáček: zde
Handbook pro učitele: zde
Informace pro kandidáty: zde
Slovníček: zde

Ukázkový test: Module 1; Module 2; Module 3

Termíny zkoušky TKT v roce 2019/2020

Termíny zkoušky TKT budou ve školním roce 2019/2020 vypsány pouze na přání kandidátů. Předem děkujeme za pochopení.

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495