CAE (Advanced)

Úspěšné složení této zkoušky deklaruje velmi dobrou znalost angličtiny.  Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Kandidáti musí prokázat schopnost výborného využití angličtiny ve většině situací, se kterými se v životě setkávají.
Zkouška Cambridge English Advanced ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Proč zkoušku Advanced (CAE)

- Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

-  Řada institucí  v ČR i v zahraničí požaduje či přihlíží k certifikátu  Advanced (CAE) :
   seznam vzdělávacích institucí v ČR
   seznam firem v ČR

Obsah zkoušky

Čtení  a použití angličtiny 
Tato část zkoušky ověřuje schopnost porozumět textům různého typu např. z novin, časopisů, letáků a informačních brožur. Kandidáti by měli být schopni s textem pracovat – orientovat se v něm, pochopit hlavní myšlenky i detaily, vyhledávat konkrétní informace, pochopit přístup jednotlivých postav k popisovaným záležitostem a domyslet si bezprostředně nevyjádřené významy. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabízených odpovědí, doplňování mezer a sestavování částí textů. V této části zkoušky se také ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby (fráze a slovní spojení, významové odstíny, frázová slovesa atd.) prostřednictvím převádění slovních druhů v textu, výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále transformací slov, slovních spojení a vět.
Čtení a použití angličtiny tvoří 40 % z celkového počtu bodů. (90 minut)

Psaní 
Kandidáti napíší dva texty, oba v rozsahu 220 - 260 slov. První text je formou eseje na pevně zadané téma. U druhého textu si kandidáti mohou vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např. dopis či email, návrh, zpráva a recenze.
Psaní tvoří 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. (90 minut)

Poslech
V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení nejen hlavních myšlenek ale i podrobných informací. Nahrávkami mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.
Poslech tvoří 20 % z celkového počtu bodů. (40 minut)

Mluvení
Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení.
První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je rodina nebo volný čas. Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi 1 minutu popisují a porovnávají. Po popisu každého kandidáta, je druhý zkoušený požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba zkoušení spolu na základě drobného píseného zadání a instrukcí od zkoušejícího.
Mluvení tvoří 20 % z celkového počtu bodů. (15 minut)

Obtížnost zkoušky

- Tato zkouška je nastavena na úroveň C1 – úroveň pro akademické a profesionální účely. Díky přípravě na zkoušku Advanced získají studenti praktické dovednosti jako:

  • sledovat a chápat akademické kurzy v anglickém jazyce na univerzitní úrovni
  • efektivně komunikovat na manažerské a profesionámí úrovni
  • aktivně se zapojovat na pracovních setkáních nebo na akademických lekcích a seminářích
  • provádět komplexní a náročný výzkum
  • vyjadřovat se s velkou mírou plynulosti
  • reagovat přiměřeně v různých kulturních a společenských situacích

Hodnocení

Od ledna 2015 se Vám představí nový, přehlednější a přesnější systém prezentování výsledků ze zkoušek: Cambridge English Scale.
Z každé části zkoušky získáte konkrétní bodový výsledek na stupnici 80 - 230, který přesně stanoví, na jaké úrovni Vaše angličtina je. Celkový výsledek zkoušky pak určí Vaši Váš celkový výsledek zkoušky a Vaši známku.

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné po zprůměrování skóre ze všech částí zkoušky získat skóre alespoň 180 (asi 60%). Kandidáti, kteří dosáhnou celkového skóre 160 - 179 (asi 45-59%), stále získají certifikát úrovně B2.

Cambridge English Scale: Advanced (CAE) Grade CEFR Level
200 - 210 Grade A C2
193 - 199 Grade B C1
180 - 192 Grade C C1
160 - 179 Level B2 B2

Pro více informací se podívejte na odkazy níže:  
Cambridge English Scale - VIDEO
Cambridge English Scale Chart for Advanced (CAE)
Cambridge English Scale Chart
Cambridge English Scale explained
P
řepočet bodů ze zkoušky na Cambridge English Scale!!!

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde
Handbook pro učitele: zde
Informace o způsobu hodnocení Cambridge English Scale: zde

Ukázkový test: R&UoEWLL-Pt1-1L-Pt1-2L-Pt1-3; L-Pt2L-Pt3L-Pt4
Zadání ústní části: Speaking
Video z ústní části: zde
Klíč: zde

Termíny zkoušky CAE v roce 2020/2021:

CAE (Advanced)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace za příplatek 700 Kč do Cena běžná/*pro partn. školy Registrace
PB Brno pá 27.8.2021 pá 27.8.2021 ne 25.7.2021 4690/*4490 naplněno
PB Praha pá 27.8.2021 pá 27.8.2021 ne 25.7.2021 4690/*4490 Registrace zde
CB Brno so 18.9.2021 pá 17.8.2021 ne 29.8.2021 4690/*4490 Registrace zde
CB Praha so 18.9.2021 so 18.9.2021 ne 29.8.2021 4690/*4490 Registrace zde
CB Brno so 23.10.2021 pá 22.10.2021 ne 3.10.2021 4690/*4490 Registrace zde
CB Praha so 23.10.2021 so 23.10.2021 ne 3.10.2021 4690/*4490 Registrace zde

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495