Authorised Test Centre

Cambridge English

Authorised Test Centre

Cambridge English

Registration for the exam

Development

B2 First

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English, která deklaruje pokročilou znalost jazyka ve všech oblastech jeho využití. Mezinárodně uznávaná zkouška First zvyšuje Vaši konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale i v akademickém životě.

Je uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, obzvláště pak u administrativních pozic, ve službách a jednotlivými univerzitními fakultami. Ideální kandidát by měl být schopen obhájit svůj názor a umět správně přizpůsobit styl své výpovědi v každodenních situacích, jak v mluvené, tak v psané formě.


Zkouška existuje i ve variantě "FOR SCHOOLS"

Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

 • Why take the FCE exam

  Od roku 2015 nabízí MŠMT možnost nahradit profilovou část maturity z angličtiny na úrovni gymnázií certifikátem B2 First. Nicméně je v kompetenci ředitele školy tuto možnost nabízet. Zjistěte si u vybrané školy více informací o této možnosti předem.

  Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky.

  Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

  V neposlední řadě motivujete sami sebe a stáváte se relevantními účastníky konverzace na mezinárodní půdě!

   

   

  Řada institucí i v ČR požaduje či přihlíží k certifikátu B2 First (for Schools) v životopise: seznam institucí

 • Content of the exam

   

  Čtení a použití angličtiny (75 minut)

  Tato část zkoušky ověřuje schopnost pracovat s obsahy textů různého typu. Kandidáti by měli být schopni textu porozumět, orientovat se v něm a vyhledávat konkrétní informace. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů. Zároveň se v této části zkoušky ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále transformací slov, slovních spojení a vět.
  Čtení odpovídá 40 % z celkového počtu bodů. 

  Psaní (80 minut)

  Kandidáti napíší dva texty v rozsahu 140 - 190 slov. Prvním textem je vždy esej na pevně zadané téma. U druhého textu si může kandidát vybrat téma z několika možností, jimiž jsou například formální či neformální email nebo dopis, článek, zpráva nebo recenze.
  Psaní odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. 

  Poslech (40 minut)

  V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumět mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Všechny nahrávky uslyší kandidáti dvakrát. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.
  Poslech odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. 

  Mluvení (14 minut)

  Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení.
  První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je například rodina nebo volný čas. Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi 1 minutu popisují a porovnávají. Po popisu každého kandidáta, je druhý zkoušený požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba zkoušení spolu na základě drobného textového zadání a instrukcí obdržených od zkoušejícího.
  Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů. 

 • Rating

   

  Od ledna 2015 funguje nový, přehlednější a přesnější systém prezentování výsledků ze zkoušek: Cambridge English Scale.

  Pro úspěšné složení zkoušky je nutné po zprůměrování skóre ze všech částí zkoušky získat skóre alespoň 160 (asi 60%). Kandidáti, kteří dosáhnou celkového skóre 140 - 159 (asi 45-59%), stále získají certifikát úrovně B1.

   

  Cambridge English Scale: First (FCE) Grade CEFR Level
  180 - 190 Grade A C1
  173 - 179 Grade B B2
  160 - 172 Grade C B2
  140 - 159 Level B2 B1

   

  Pro více se podívejte na odkazy níže:

  Cambridge English Scale - VIDEO
  Cambridge English Scale Chart for First (FCE)
  Cambridge English Scale Chart
  Cambridge English Scale explained

 • Information materials and sample test

   

  Letáček: zde
  Informace pro kandidáty: zde
  Handbook pro učitele: zde
  Informace o způsobu hodnocení Cambridge English Scale: zde

  Ukázkový test 1: RUoE; Writing, Listening; L-audio
  Zadání ústní části: Speaking
  Video z ústní části: zde
  Klíč: zde

Zaregistruj se na zkoušku B2 First!

0 +

Candidates per year

0 +

Dates per year

0 +

Partner Schools